atq 命令

分类:常用对照表
atq 命令显示系统中待执行的任务列表,也就是列出当前用户的 at 任务列表。

atq 命令说明及用法

返回常用 Linux 命令

说明

atq 命令显示系统中待执行的任务列表,也就是列出当前用户的 at 任务列表。

语法

atq [选项]

选项

-V:显示版本号
-q:查询指定队列的任务

实例

at now + 10 minutes
at> echo 1111
at> <eot>
job 3 at Fri Apr 26 12:56:00 2020

atq
3       Fri Apr 26 12:56:00 2020 a root